Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

naiwnemysli
naiwnemysli
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viazoou zoou
naiwnemysli
1765 6391
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach viazoou zoou

March 18 2017

naiwnemysli
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
naiwnemysli
naiwnemysli

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viamollim mollim
naiwnemysli
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamaliwa maliwa
naiwnemysli
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaliwa maliwa
naiwnemysli
7420 9ab0 500
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viagdziejestola gdziejestola
naiwnemysli
9045 d326 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viagdziejestola gdziejestola
naiwnemysli
8541 941a
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
naiwnemysli
1488 e25e
Reposted fromosaki osaki viagdziejestola gdziejestola

March 11 2017

naiwnemysli
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromAllOrNothing AllOrNothing viawisniowysad wisniowysad

March 09 2017

naiwnemysli
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamollim mollim
0140 a71a
naiwnemysli
Reposted fromNanaya Nanaya viainsanedreamer insanedreamer
naiwnemysli
1792 7b26
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viamollim mollim

March 08 2017

naiwnemysli
naiwnemysli
0336 9b33 500
Reposted fromnihilarian nihilarian viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl